นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 175ip
เดือนนี้ 1218ip
ปีนี้ 23423ip
ทั้งหมด 268571ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูผ่องศรี
บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ครูอารุณ – ครูผ่องศรี  ธุวะคำ

บ้านเลขที่ 12  หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง

-มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

-การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

-การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและขายสร้างรายได้

-การคัดแยกขยะในครัวเรือน

-การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ภายในบ้าน

-มีป้ายชื่อบ้านและรั้วบ้าน

-รั้วบ้าน – ลานบ้านสะอาดร่มรื่น

ครูอารุณ   ครูผ่องศรี  ธุวะคำ ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พอมี พออยู่ พอกิน “พอเพียง” มีการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและขายสร้างรายได้  เช่น ปลาดุก  ปลาหมอ กบ  และมีการคัดแยะขยะ / หลุมขยะในครัวเรือนจำนวน  3  หลุมอีกทั้งได้ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษหลากชนิด ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและพอกินตลอดปี