นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 35ip
เดือนนี้ 469ip
ปีนี้ 22674ip
ทั้งหมด 267822ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.54)
วันนี้ เวลา 00.19.31 น.

เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

สภาตำบลริมกกได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2537 มีผลใช้บังคับตั้งแต่    วันที่ 2 มีนาคม 2538

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลริมกก  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย  ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย  ระยะทาง  18    กิโลเมตร 
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
ทิศใต้                ติดต่อกับ  เขตเทศบาลนครเชียงราย  
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย    
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

เนื้อที่

ตำบลริมกกมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 42.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,843 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยที่ 80% เป็นที่ราบทั่วไป และ 20% เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

- ทำนา                
- ทำสวน           
- ทำไร่        
- บ้านพักอาศัย        
- ป่าไม้            
- แหล่งน้ำ    

ลักษณะทางภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู   คือ
- ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่    เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่    เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
- ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่    เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

 

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายเดือน ระดับตำบล  (ข้อมูล  ณ  16  พฤษภาคม 2562)

เดือน                   ชาย             หญิง                 รวม

ตุลาคม   2558       2,250          2,437               4,687

มกราคม  2559       2,267          2,442               4,709

กันยายน 2559       2,290           2,451              4,741          

พฤษภาคม 2562    2,333           2,574              4,907