นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 171ip
เดือนนี้ 1214ip
ปีนี้ 23419ip
ทั้งหมด 268567ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

วิสัยทัศน์   พันธกิจ อบต.ริมกก

"ขจัดปัญหาความยากจน  การคมนาคมสะดวก    สังคมสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-          ส่งเสริมสนับสนุน การจัดงานวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ

-          ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

-          ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-          ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีในตำบล

-          ส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ

-          ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและบุคลากรให้มีความรู้และประสิทธิภาพ

-          สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน

-          เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยส่งเสริมอาชีพในกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-          ส่งเสริมศักยภาพ อสม. ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการให้บริการด้านสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคต่างๆ

-          ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในตำบล

-          กำจัดขยะในตำบลให้เป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

-          จัดหาสถานที่ออกกำลังกาย ให้กับประชาชนตำบลริมกก

-          เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและมีทัศนียภาพที่สวยงาม

-          ปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมน้ำกกเพื่อป้องกันตลิ่งพัง

 

ด้านการเมืองและการบริหาร

-          เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ระหว่างฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่นและประชาชน

-          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารของภาครัฐ

-          จัดระบบรับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนให้ทันเวลา ทันสถานการณ์

-          สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ กลุ่มเกษตรกร ศูนย์พัฒนาครอบครัว กลุ่มเยาวชนและผู้ที่ด้อยโอกาส

-          เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อปพร. และสายตรวจอาสาเพื่อปฏิบัติงานบริการประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-          ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

-          ยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อลดข้อพิพาท

-          ส่งเสริมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-          ประสานแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างถาวร

-          สนับสนุนให้มีน้ำเพียงพอกับการทำเกษตรกรรม

-          สนับสนุนให้มีไฟฟ้า และแสงสว่างตามถนนซอยต่างๆ  ให้ทั่วถึง

-          ปรับปรุงถนน ซอย ทางสาธารณะ ป้ายบอกถนน/ ซอย ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน

-          ประสานแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก สร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตตำบลริมกก และตำบลที่มีพื้นที่เชื่อมต่อเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนต่อไป