นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.238.249.17
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 26ip
เดือนนี้ 2166ip
ปีนี้ 18720ip
ทั้งหมด 332981ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 02.43.22 น.

 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน

         1. ติดต่อด้วยตนเองที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 

         2. ทางจดหมาย ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 714 หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชีบงราย จังหวัดเชียงราย 57100

          3. ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 053- 160786  ต่อ 18

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

053-160786 ต่อ  12

สำนักปลัด อบต.

053-160786  ต่อ  10

กองคลัง

053-160786  ต่อ  21

กองช่าง

053-160786  ต่อ  24

สายด่วนผู้บริหาร

* นายสมศักดิ์ วงค์วาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก    085-7157957
* นางสิรินพร  สันกว๊าน ปลัดอบต.     081-7463166

               
         4. ผ่าน  E-mail address : rimkok@hotmail.com
         5. ผ่าน  Facebook    :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533981129
         6. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง Web  www.rimkok.go.th