นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 252ip
เดือนนี้ 4960ip
ปีนี้ 10298ip
ทั้งหมด 324559ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) การแจ้งขุดดิน
 Download
2.) การแจ้งถมดิน
 Download
3.) การขออนุญาตก่อสร้าง
 Download
4.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 Download
5.) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีใหม่
 Download
6.) การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีเปลี่ยนแปลง
 Download
7.) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณียกเลิกกิจการ
 Download
8.) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 Download
9.) การรับชำระภาษีป้าย
 Download
10.) การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 Download
11.) การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 Download
12.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 Download
13.) การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย
 Download
14.) การรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 Download
15.) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า