นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 163ip
เดือนนี้ 1206ip
ปีนี้ 23411ip
ทั้งหมด 268559ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
 Download
2.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
 Download
3.) งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
 Download
4.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559
 Download
5.) รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
 Download
6.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 Download
7.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 Download
8.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 Download
9.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
 Download
10.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน (ตค 60 - มีค 61) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 Download
11.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 Download
12.) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำ
 Download
13.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 Download
14.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 และงบต่าง ๆ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า