นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 255ip
เดือนนี้ 4963ip
ปีนี้ 10301ip
ทั้งหมด 324562ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
 Download
2.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
 Download
3.) งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
 Download
4.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559
 Download
5.) รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
 Download
6.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 Download
7.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 Download
8.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 Download
9.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
 Download
10.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน (ตค 60 - มีค 61) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 Download
11.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 Download
12.) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำ
 Download
13.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 Download
14.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 และงบต่าง ๆ
 Download
15.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 Download
16.) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เเดือน
 Download
17.) รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 Download
18.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และงบต่าง ๆ
 Download
19.) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า