นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 167ip
เดือนนี้ 1210ip
ปีนี้ 23415ip
ทั้งหมด 268563ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) การรับชำระภาษีป้าย
 Download
2.) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 Download
3.) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 Download
4.) การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 Download
5.) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)
 Download
6.) การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)
 Download
7.) แบบคำขอยกเลิกป้าย
 Download
8.) แบบขอยกเลิกกิจการ
 Download
9.) แบบแจ้งห้องว่าง
 Download
10.) แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
 Download
11.) แบบ ภ.บ.ท8 , 8ก
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า