นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 171ip
เดือนนี้ 1214ip
ปีนี้ 23419ip
ทั้งหมด 268567ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) แผนอัตรกำลัง 3 ปี
 Download
2.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2559 - 2560
 Download
3.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563
 Download
4.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (2558 -2560)
 Download
5.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) (2561-2563)
 Download
6.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
 Download
7.) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2561-2563
 Download
8.) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561
 Download
9.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 Download
10.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า