นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 254ip
เดือนนี้ 4962ip
ปีนี้ 10300ip
ทั้งหมด 324561ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563
 Download
2.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) (2561-2563)
 Download
3.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
 Download
4.) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2561-2563
 Download
5.) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561
 Download
6.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
 Download
7.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 Download
8.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (2561-2563)
 Download
9.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 3) (2561-2563)
 Download
10.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 Download
11.) ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ส่วนราชการ
 Download
12.) ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
13.) รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
 Download
14.) ประมวลจริยธรรม
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า