นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.230.9.187
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 142ip
เดือนนี้ 3836ip
ปีนี้ 3836ip
ทั้งหมด 406122ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.228)
วันนี้ เวลา 22.53.52 น.
1.) รายงานการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
2.) รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
3.) รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
4.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
5.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
6.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
7.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
8.) คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
9.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ
10.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
11.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
12.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำปลัด อบต.
13.) คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในองค์การบริหาร
14.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2
15.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1
16.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
17.) แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
18.) ประมวลจริยธรรม
19.) ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
20.) ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ส่วนราชการ
21.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
22.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 3) (2561-2563)
23.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (2561-2563)
24.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
25.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
26.) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2561-2563
27.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
28.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) (2561-2563)
29.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า