นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 254ip
เดือนนี้ 4962ip
ปีนี้ 10300ip
ทั้งหมด 324561ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
2.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
3.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
4.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
 Download
5.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2560
 Download
6.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
 Download
7.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
 Download
8.) ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 Download
9.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
 Download
10.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 Download
11.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า