นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 175ip
เดือนนี้ 1218ip
ปีนี้ 23423ip
ทั้งหมด 268571ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2557
 Download
2.) รายงานผลโครงการดำเนินงาน
 Download
3.) รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 Download
4.) ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
 Download
5.) ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
 Download
6.) แบบประเมินพนักงานจ้าง
 Download
7.) แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 Download
8.) รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 2560
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า