นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 170ip
เดือนนี้ 1213ip
ปีนี้ 23418ip
ทั้งหมด 268566ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) ตัวอย่าง แผนแม่บทสารสนเทศ
 Download
2.) ตัวอย่าง แบบประเมินพนักงานจ้าง
 Download
3.) ตัวอย่าง รายงานผลการอบรม
 Download
4.) ตัวอย่าง หนังสือส่งตัวเข้าร่วมอบรม
 Download
5.) ตัวอย่าง คำสั่งเดินทางไปราชการ
 Download
6.) ตัวอย่าง คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน กรณ๊ ไปอบรม
 Download
7.) เอกสาร แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 Download
8.) แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบรมหน่วยงานอื่น
 Download
9.) ตัวอย่างแบบใบเบิกเดินทางไปราชการ
 Download
10.) ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2559
 Download
11.) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบล
 Download
12.) ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
 Download
13.) ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 Download
14.) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
 Download
15.) แบบใบลาพนักงาน
 Download
16.) แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 Download
17.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 Download
18.) ตัวอย่างการกรอกขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 Download
19.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการยกเลิกกิจการ ทะเบียนพาณิชย์
 Download
20.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 Download
21.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 Download
22.) ตัวอย่างการร้องเรียนร้องทุกข์
 Download
23.) ตัวอย่างแบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า