นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 169ip
เดือนนี้ 1212ip
ปีนี้ 23417ip
ทั้งหมด 268565ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 Download
2.) ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น อปท.
 Download
3.) ส่วนที่ 2 คำแถลง
 Download
4.) ส่วนที่ 3 รายละเอียดคำแถลง
 Download
5.) ส่วนที่ 4 รายละเอียดประมาณการรายรับ
 Download
6.) ส่วนที่ 5 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 Download
7.) ส่วนที่ 6 บันทึกหลักการและเหตุผล
 Download
8.) ส่วนที่ 7 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 Download
9.) ส่วนที่ 8 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 Download
10.) ส่วนที่ 9 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 Download
11.) ส่วนที่ 10 รายงานประมาณการรายรับ
 Download
12.) ส่วนที่ 11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 Download
13.) ส่วนที่ 12 รายงานประมาณการรายจ่าย
 Download
14.) ส่วนที่ 13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 Download
15.) ส่วนที่ 14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า