นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 262ip
เดือนนี้ 434ip
ปีนี้ 22639ip
ทั้งหมด 267787ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 19.35.36 น.

1.) ประกาศคู่มือบริการประชาชน
 Download
2.) ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
 Download
3.) ประกาศมอบอำนาจการให้บริการประชาชน
 Download
4.) ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน
 Download
5.) ประกาศกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประชาชน 2559
 Download
6.) ประกาศกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประชาชน 2560
 Download
7.) คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 Download
8.) แบบคำร้องยกเลิกกิจการ ภาษีป้าย
 Download
9.) แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดิน การเสียภาษีบำรุงท้องที่
 Download
10.) หนังสือรับรองที่ดิน
 Download
11.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 Download
12.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 Download
13.) แบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 Download
14.) แบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/รื้อถอนอาคาร
 Download
15.) ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 Download
16.) ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 Download
17.) ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 Download
18.) ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
 Download
19.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 Download
20.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 Download
21.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 Download
22.) ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 Download
23.) ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร
 Download
24.) ขั้้นตอนการขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย
 Download
25.) การมอบอำนาจการพิจารณาตัดสินใจ ปี 2560
 Download
26.) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารและตัวอย่างการกรอก
 Download
27.) แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า