นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 257ip
เดือนนี้ 4965ip
ปีนี้ 10303ip
ทั้งหมด 324564ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
 Download
2.) ภ.บ.ท.88ก
 Download
3.) การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 Download
4.) แบบรับเรื่องร้องร้องทุกข์
 Download
5.) แบบคำร้องทั่วไป
 Download
6.) แบบคำขอยกเลิกป้าย
 Download
7.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 Download
8.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 Download
9.) แบบขอข้อมูลข่าวสาร
 Download
10.) แบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 Download
11.) แบบแจ้งห้องว่าง
 Download
12.) แบบจดทะเบียนพาณิขย์
 Download
13.) แบบขอต่อกิจการที่เป็นอันตราย
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า