นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.238.249.17
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 24ip
เดือนนี้ 2164ip
ปีนี้ 18718ip
ทั้งหมด 332979ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 02.43.22 น.
1.) นักบริหารงานการศึกษา
2.) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3.) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.) นายช่างโยธา
5.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6.) นักวิชาการศึกษา
7.) นักพัฒนาชุมชน
8.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
9.) นักวิชาการพัสดุ
10.) นักวิชาการเงินและบัญชี
11.) นิติกร
12.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13.) นักทรัพยากรบุคคล
14.) นักจัดการงานทั่วไป
15.) นักบริหารงานช่าง
16.) นักบริหารงานทั่วไป
17.) นักบริหารงานการคลัง
18.) นักบริหารงานท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า