นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 16ip
เดือนนี้ 450ip
ปีนี้ 22655ip
ทั้งหมด 267803ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันที่ 04 เมษายน 2563
เวลา 19.35.36 น.

1.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
 Download
2.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 Download
3.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 Download
4.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
 Download
5.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558
 Download
6.) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2558
 Download
7.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
 Download
8.) แบบเสนอญัตติ
 Download
9.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
 Download
10.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
 Download
11.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
12.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
13.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
14.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
15.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
16.) กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
17.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
18.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
 Download
19.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 Download
20.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
21.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
22.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
23.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
24.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
 Download
25.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562
 Download
26.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
 Download
27.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562
 Download
28.) สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561
 Download
29.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 Download
30.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 Download
31.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า