นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.237.52.11
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 72ip
เดือนนี้ 2671ip
ปีนี้ 24729ip
ทั้งหมด 338990ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (213.180.203.17)
วันนี้ เวลา 06.11.52 น.
1.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
2.) ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ริมกก
3.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563
4.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
5.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563
6.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
7.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2563
8.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562
9.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
10.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
11.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562
12.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
13.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
14.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
15.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
16.) สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561
17.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
18.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
19.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
20.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
21.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
22.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
23.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
24.) กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
25.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
26.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
27.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
28.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
29.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
30.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
31.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
32.) แบบเสนอญัตติ
33.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
34.) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2558
35.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558
36.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
37.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
38.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
39.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า