นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 259ip
เดือนนี้ 4967ip
ปีนี้ 10305ip
ทั้งหมด 324566ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
 Download
2.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
 Download
3.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 Download
4.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
 Download
5.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558
 Download
6.) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2558
 Download
7.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
 Download
8.) แบบเสนอญัตติ
 Download
9.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
 Download
10.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
 Download
11.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
12.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
13.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
14.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
15.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
 Download
16.) กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
17.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
18.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
 Download
19.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 Download
20.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
21.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
22.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
23.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
 Download
24.) สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561
 Download
25.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 Download
26.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 Download
27.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
 Download
28.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
 Download
29.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562
 Download
30.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
 Download
31.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
 Download
32.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562
 Download
33.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2563
 Download
34.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า