นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 174ip
เดือนนี้ 1217ip
ปีนี้ 23422ip
ทั้งหมด 268570ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
 Download
2.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
 Download
3.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
 Download
4.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
 Download
5.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
 Download
6.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
 Download
7.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
 Download
8.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
 Download
9.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
 Download
10.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
 Download
11.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
 Download
12.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
 Download
13.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
 Download
14.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
 Download
15.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
 Download
16.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
 Download
17.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 Download
18.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 Download
19.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
 Download
20.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 Download
21.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 Download
22.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 Download
23.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
 Download
24.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
 Download
25.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
 Download
26.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
 Download
27.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
 Download
28.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 Download
29.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 Download
30.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า