นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.237.52.11
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 66ip
เดือนนี้ 2665ip
ปีนี้ 24723ip
ทั้งหมด 338984ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.89)
วันนี้ เวลา 05.44.03 น.
1.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
2.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
3.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
4.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
5.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
6.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
7.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
8.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
9.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
10.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
11.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
12.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
13.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
14.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
16.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
17.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
18.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
19.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
20.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
21.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
22.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
23.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
24.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
25.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
26.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
27.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
28.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
29.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
30.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
31.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
32.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
33.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
34.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
35.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
36.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
37.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
38.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
39.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
40.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
41.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
42.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า