นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 252ip
เดือนนี้ 4960ip
ปีนี้ 10298ip
ทั้งหมด 324559ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
 Download
2.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
 Download
3.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
 Download
4.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
 Download
5.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
 Download
6.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
 Download
7.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
 Download
8.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
 Download
9.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
 Download
10.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
 Download
11.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
 Download
12.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
 Download
13.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
 Download
14.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
 Download
15.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
 Download
16.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
 Download
17.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 Download
18.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 Download
19.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
 Download
20.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 Download
21.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 Download
22.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 Download
23.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
 Download
24.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
 Download
25.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
 Download
26.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
 Download
27.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
 Download
28.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 Download
29.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 Download
30.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
 Download
31.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 Download
32.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
 Download
33.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า