นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.230.9.187
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 137ip
เดือนนี้ 3831ip
ปีนี้ 3831ip
ทั้งหมด 406117ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (49.7.20.81)
วันนี้ เวลา 21.14.26 น.
1.) ประการ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้้งที่ 1/2564
4.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
5.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
6.) ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
7.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
8.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
9.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
10.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
11.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
12.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
13.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
14.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
15.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
16.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
17.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
18.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
19.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
21.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
22.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
23.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
24.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
25.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
26.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
27.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
28.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
29.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
30.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
31.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
32.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
33.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
34.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
35.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
36.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
37.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
38.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
39.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
40.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
41.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
42.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
43.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
44.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
45.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
46.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
47.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า