นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 175ip
เดือนนี้ 1218ip
ปีนี้ 23423ip
ทั้งหมด 268571ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

1.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 Download
2.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 Download
3.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 Download
4.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 Download
5.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 Download
6.) แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 Download
7.) ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 Download
8.) คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียน
 Download
9.) ประกาศ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า