นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 248ip
เดือนนี้ 4956ip
ปีนี้ 10294ip
ทั้งหมด 324555ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
1.

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date 14/7/2563
Read (64)

2.

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (66)

3.

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (64)

4.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (61)

5.

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (59)

6.

มาตราการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 22/10/2562
Read (219)

7.

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (300)

8.

คู่มือการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (331)

9.

มาตรการป้องกันรับสินบน...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (331)

จำนวนข่าวทั้งหมด 9 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า