นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.238.249.17
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 25ip
เดือนนี้ 2165ip
ปีนี้ 18719ip
ทั้งหมด 332980ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 02.43.22 น.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (4)

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (22)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (6)

โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (64)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก ประจำปี 2564 "วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564"...


โดย admin
Post Date
Read (63)

โครงการ อบต.โปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชั่น...


โดย admin
Post Date
Read (262)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย admin
Post Date
Read (298)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563...


โดย admin
Post Date
Read (258)

โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียในเครัวเรีอน ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (288)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (255)

โครงการค่ายคริสต์จริยสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date
Read (316)

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563 ...


โดย admin
Post Date
Read (231)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการของรัฐแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date
Read (57)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (211)

โครงการรักษืน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปี 2563...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (203)

โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date
Read (202)

อบต.ริมกก ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ตลาดและแหล่งชุมชนเพื่อลดฝ่นและต้านไวรัสโควิด......


โดย admin
Post Date
Read (186)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายกสมศักดิ์ วงค์วาด นายกอบต.ริมกก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านผญ.บุญมาก ใจเรือนสูง หมู่7 และชาวบ้านได้นำรถมาฉีดชำระล้างศาสนสถาน ศาลาหมู่บ้านและตามซอยถนนภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด- 19...


โดย admin
Post Date
Read (202)

โครงการอบรมลดการเผาตอซังข้าวและวัชพืช องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (187)

อบต.ริมกก ร่วมกับทางหลวงชนบทเชียงราย และประชาชน หมู่ที่ 4 ให้การสนับสนุนรถน้ำในการล้างฝุ่นละออง ในพื้นที่หมู่4บ้านเมืองงิม...


โดย admin
Post Date
Read (183)

จำนวนข่าวทั้งหมด 186 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า