นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 170ip
เดือนนี้ 1213ip
ปีนี้ 23418ip
ทั้งหมด 268566ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 18/12/2562
Read (91)

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน ...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองช่าง
Post Date 24/10/2562
Read (81)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7,8,9 หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองช่าง
Post Date 24/10/2562
Read (78)

โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชา...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองช่าง
Post Date 24/10/2562
Read (97)

โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองช่าง
Post Date 24/10/2562
Read (98)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลริมกก...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 22/10/2562
Read (85)

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ริมกก...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (45)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น...

ข่าวกิจกรรม
โดย admin
Post Date 21/10/2562
Read (67)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 9/8/2562
Read (86)

โครงการรักษืน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 9/8/2562
Read (110)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 18/6/2562
Read (136)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 4/6/2562
Read (163)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับมือแผ่นดินไหว ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 14/5/2562
Read (179)

โครงการอบรมการป้องกันอัคีภัย...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 29/4/2562
Read (170)

โครงการรประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 22/4/2562
Read (178)

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาศผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 19/12/2561
Read (274)

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 19/12/2561
Read (236)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมกก (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมกก) ครั้งที่ 5...

ข่าวกิจกรรม
โดย สำนักปลัด
Post Date 19/12/2561
Read (280)

โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2561...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 6/11/2561
Read (321)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมกก (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมกก) ครั้งที่ 4...

ข่าวกิจกรรม
โดย กองการศึกษา
Post Date 1/11/2561
Read (265)

จำนวนข่าวทั้งหมด 141 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า