นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 41ip
เดือนนี้ 475ip
ปีนี้ 22680ip
ทั้งหมด 267828ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.70.54)
วันนี้ เวลา 00.19.31 น.

1.

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (715)

2.

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (818)

3.

การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (635)

4.

การขอรับการสงเคราะห์เอดส์...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (731)

5.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (724)

6.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (749)

7.

การรับชำระภาษีป้าย...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (734)

8.

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (660)

9.

การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณียกเลิกกิจการ...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (745)

10.

การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (694)

11.

การขอจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (740)

12.

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (684)

13.

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (624)

14.

การแจ้งถมดิน...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (682)

15.

การแจ้งขุดดิน...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 17/11/2558
Read (763)

16.

ประกาศคู่มือประชาชน...

คู่มือบริการประชาชน
โดย admin
Post Date 29/9/2558
Read (703)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า