นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.238.249.17
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 24ip
เดือนนี้ 2164ip
ปีนี้ 18718ip
ทั้งหมด 332979ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 02.43.22 น.

นายทอน สุริโย
ประธานสภา อบต.
สายด่วน :

นายเกียรติขจร ศรีโชติ
รองประธานสภา อบต.
สายด่วน :

นางสิรินพร สันกว๊าน
เลขานุการสภา อบต.
สายด่วน :

นายสมเดช บุญทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สายด่วน :

นายดวงติ๊บ นางแล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สายด่วน :

นายถนอม บุญลอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สายด่วน :

นายกฤษฎา โลมากุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สายด่วน :


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สายด่วน :

นายสมศักดิ์ ยอดวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สายด่วน :

นายเสถียร ใจกลางดุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สายด่วน :

นายสง่า เป็นมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สายด่วน :

นายสาคร ดวงสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สายด่วน :

นางอุไร คำงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สายด่วน :

นายอำพล จอมสลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สายด่วน :

นายวรยุทธ ไชยวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภาอบต. ทั้งหมด 15 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก