นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 162ip
เดือนนี้ 1205ip
ปีนี้ 23410ip
ทั้งหมด 268558ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.


นางอรวรรณ โชคลิขิตอำนวย
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารระดับต้น

นางสาวจิรกิตต์ คำจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางณัฐปภัสร บั้งเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวผ่องพรรณ จุมปา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวอภิญญา ทาทอง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวรัตติกาล คนอ้วน
จ้างเหมาบริการ

นางสาวขวัญจิรา จันทร์ระวัง
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า