นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.230.9.187
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 136ip
เดือนนี้ 3830ip
ปีนี้ 3830ip
ทั้งหมด 406116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (49.7.20.81)
วันนี้ เวลา 21.14.26 น.

นางอรวรรณ โชคลิขิตอำนวย
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารระดับต้น
สายด่วน :

นางสาวจิรกิตต์ คำจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
สายด่วน :

นางณัฐปภัสร บั้งเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวผ่องพรรณ จุมปา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สายด่วน :

นางสาวรัตติกาล คนอ้วน
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สายด่วน :

นางสาวขวัญจิรา จันทร์ระวัง
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวนุศรา สิทธิขันแก้ว
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางสาวศิริรัตน์ ปินตาดวง
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :
 
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า