นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 254ip
เดือนนี้ 4962ip
ปีนี้ 10300ip
ทั้งหมด 324561ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.

นางอัศรีย์ ใจตุ้ย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจันจิรา พุทธวงค์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางอรรถการณ์ ณะวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม

นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นางสายใจ ทาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นางสุพรรษา เป็นมูล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม

นางสาวอัมพร คำแก่น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเวียงกือนา

นางจันทร์ทิพย์ จิตไทย
จ้างเหมาบริการ ศพด. เวียงกือนา
 
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า