นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 172ip
เดือนนี้ 1215ip
ปีนี้ 23420ip
ทั้งหมด 268568ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.


นางสาวจันจิรา พุทธวงค์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางอรรถการณ์ ณะวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม

นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นางอัญชลีพร รมภิรันดร์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นางสายใจ ทาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นางสุพรรษา เป็นมูล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม

นางสาวอัมพร คำแก่น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเวียงกือนา

นางจันทร์ทิพย์ จิตไทย
จ้างเหมาบริการ ศพด. เวียงกือนา

นายณัฐพงศ์ หงษ์คำ
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ส่วนการศึกษา ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า