นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 170ip
เดือนนี้ 1213ip
ปีนี้ 23418ip
ทั้งหมด 268566ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.


นางสาวรจนา เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น

นางธิดารัตน์ ชาติวุฒิ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวพิมนภัทร์ ดำรงค์พงศ์ธวัช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวณัฐรดา วงค์กันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายวิทูรย์ นามรัตน์สี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายวิเชียร พรมธาดา
พนักงานขับรถ

นายภูบรรณ์ มีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจอมแปง ปริตา
จ้างเหมาบริการภารโรง

นายณรงค์ หอมแก่นจันทร์
คนสวน

นางอมร ปริตตา
แม่บ้าน

นางสาวจุฑาธิป วงค์สาม
จ้างเหมาบริการ

นายโยธิน ดีทองหลง
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร สำนักปลัด ทั้งหมด 13 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า