นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4882ip
ปีนี้ 97608ip
ทั้งหมด 235281ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
By : สำนักปลัด เมื่อ : #จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  อ่าน : 244

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำ จุลสารริมกกนิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ตลอดจนเกร็ดความรู้ เพื่อให้ผู้อ่าน ได้รับรู้ข่าวสาร ของตำบลริมกก และเกร็ดความรู้อื่นๆที่คณะผู้จัดทำ ได้สรรหามาจัดพิมพ์ในจุลสารริมกกนิวส์

 

                                ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุลสาร ริมกกนิวส์   ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 / ๒๕61  ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ให้หน่วยงานของท่าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

@ วันที่ 23  ตุลาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ร่วมกับฝ่ายปกครอง  ตำบลริมกก  หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนตำบลริมกก          ได้ร่วมจัดงานพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561  ซึ่งการจัดงานพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึง                      พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิย-มหาราช) ซึ่งทรงมีต่ออาณาประชาราษฎรมากมายเป็นอเนกประการ  ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์นั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ดังที่พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทว่า “เป็นการพลิกแผ่นดิน”พระองค์ทรงปฏิรูปและเลิกล้มระบบเดิมอย่างสิ้นเชิง ด้วยความเรียบร้อย

20181112133454.jpg
  20181112133455.jpg
  20181112133456.jpg
  20181112133457.jpg