นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 89ip
เดือนนี้ 4881ip
ปีนี้ 97607ip
ทั้งหมด 235280ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

โครงการอบรมการป้องกันอัคีภัย
By : สำนักปลัด เมื่อ : #จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2562  อ่าน : 113

ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่  24   เมษายน  พ.ศ. 2562  รวม1 วัน

วัตถุประสงค์
           ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงหลักการป้องกันอัคคีภัย                                                                

           ๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาป้องกันการเกิดอัคคีภัยในบ้านและในชุมชนควบคุมการเกิดอัคคีภัยระยะเริ่มต้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป

เป้าหมาย
          - กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก หมู่บ้านละ 10 คน จำนวน  7๐  คน

20190429144750.jpg
  20190429144751.jpg
  20190429144752.jpg
  20190429144753.jpg
  20190429144755.jpg
  20190429144756.jpg
  20190429144757.jpg
  20190429144758.jpg
  20190429144800.jpg
  20190429144801.jpg