นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
3.227.3.146
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4882ip
ปีนี้ 97608ip
ทั้งหมด 235281ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.32)
วันนี้ เวลา 04.38.33 น.

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
By : สำนักปลัด เมื่อ : #อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  อ่าน : 93

ระยะเวลาดำเนินการ

                      วันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม

                   - โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

2. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน และ นักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ ตำบลริมกก จำนวน  110  คน

20190618081843.jpg
  20190618081844.jpg
  20190618081846.jpg
  20190618081847.jpg
  20190618081848.jpg
  20190618081850.jpg
  20190618081851.jpg
  20190618081852.jpg
  20190618081854.jpg
  20190618081855.jpg