นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 252ip
เดือนนี้ 4960ip
ปีนี้ 10298ip
ทั้งหมด 324559ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
By : admin เมื่อ : #อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  อ่าน : 389

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพวันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน  2562

หมู่ที่ 5 บ้านริมงาม  เวลา 09.00 น.-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง  เวลา 10.00 น.-10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา  เวลา 10.30 น.-11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา  เวลา 11.30 น.-12.00 น. ณ ศาลารวมใจภักดิ์

หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ  เวลา 13.30 น.-14.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านเมืองงิม  เวลา 14.10 น.-14.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ เวลา 14.30 น.-เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน