นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 255ip
เดือนนี้ 4963ip
ปีนี้ 10301ip
ทั้งหมด 324562ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
By : สำนักปลัด เมื่อ : #จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  อ่าน : 216

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ     และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัย
    ฝ่ายพลเรือน มากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย
  3. เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถและระเบียบวินัยของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
    ฝ่ายพลเรือน

๔.  เสริมสร้างภาคี ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลริมกก

เป้าหมาย

                   -  ดำเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  60 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

                                วันที่ 28 สิงหาคม  2563

20200831104202.jpg
  20200831104203.jpg
  20200831104204.jpg
  20200831104205.jpg
  20200831104206.jpg
  20200831104208.jpg
  20200831104209.jpg
  20200831104210.jpg
  20200831104211.jpg
  20200831104213.jpg