นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
3.236.175.108
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 252ip
เดือนนี้ 4960ip
ปีนี้ 10298ip
ทั้งหมด 324559ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.87)
วันนี้ เวลา 19.46.34 น.
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
By : admin เมื่อ : #จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2563  อ่าน : 242

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  และฉบับเพิ่มเติม  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกับคุณลักษณะของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  และการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส. สร้างสรรค์  พัฒนาคน  พัฒนางาน  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2563

20200921110518.JPG
  20200921110520.JPG
  20200921110521.JPG
  20200921110523.JPG
  20200921110852.JPG
  20200921111318.JPG