นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
ศูนย์ดำรงธรรมตำบลริมกก
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
งานกิจการสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
งานช่างและโยธา
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้และภาษี
งานแผนอัตรากำลัง
งานแผนการจัดหาพัสดุ
งานควบคุมภายใน
แผนแม่บท
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
งานตรวจสอบภายใน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
  IP ของคุณ
18.232.51.69
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 172ip
เดือนนี้ 1215ip
ปีนี้ 23420ip
ทั้งหมด 268568ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.43)
วันนี้ เวลา 12.39.38 น.

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

นายประพันธ์ ธิยศ

กำนันตำบลริมกก

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่ายางหลวง

นางวายุรี เงินมูล

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นายเกษม สายแปง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงกือนา

นายอำนาจ อัดทะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเมืองงิม

นายประยูร ใจกลางดุก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านริมงาม

นายสุพัฒน์ ถาตุ้ย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นายบุญมาก ใจเรือนสูง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่กือนา


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า