รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด


ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
71201-4
630700802
25/2/2563
นายอุดม วงศ์ษา
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
25/2/2563
2
71201-4
630700801
20/2/2563
นายชัชวาลย์ หล้าหลวง
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
20/2/2563
3
71201-4
630700788
4/2/2563
นางพรประภา ดวงสุวรรณ
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/2/2563
4
71201-4
630700799
4/2/2563
นายวราศักดิ์ สุทธวงค์
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/2/2563
5
71201-4
630700800
4/2/2563
นายวิวิธ วรรณรัตน์
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
4/2/2563
6
71201-4
630700798
29/1/2563
นายปรัตถกร การเร็ว
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
29/1/2563
7
71201-4
630700794
17/1/2563
นางดารณี มาณะศรี
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
17/1/2563
8
71201-4
630700795
16/1/2563
นางดารณี มาณะศรี
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
16/1/2563
9
71201-4
630700796
14/1/2563
นางสาวฐานิตดา โชติกิตติลัดดา
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
14/1/2563
10
71201-4
630700792
3/1/2563
นายศุภโชติ หอมนาน
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
3/1/2563
11
71201-4
630700793
3/1/2563
นางสาวสุดารัตน์ ชัยศรี
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
3/1/2563
12
71201-4
630700790
2/1/2563
นางวันเพ็ญ ปันเท
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
2/1/2563
13
71201-4
630700791
26/12/2562
นางสาวจันทร์จิรา กาบแก้ว
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
26/12/2562
14
71201-4
630700781
13/12/2562
น.ส.อรจิรา บุญมาก
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย
แล้วเสร็จ
13/12/2562
15
71201-4
630700782
13/12/2562
นายวิชิต เจิมเฉลิม
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
13/12/2562
16
71201-4
630700787
13/12/2562
นางดารณี มาณะศรี
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
13/12/2562
17
71201-4
630700789
13/12/2562
นางดารณี มาณะศรี
ก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
13/12/2562
18
71201-4
630700785
26/11/2562
นายวิเชียร เมืองมา
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
26/11/2562
19
71201-4
630700786
26/11/2562
นางศิรินภา ไชนามล
ก่อสร้างบ้านอาคาร
แล้วเสร็จ
26/11/2562
20
71201-4
630700783
8/11/2562
นายอุดม วงศ์ษา
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย
แล้วเสร็จ
8/11/2562
21
71201-4
621000703
22/10/2562
นายอรุณ รุ้งดี
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว
แล้วเสร็จ
22/10/2562
22
71201-4
621000751
17/10/2562
นางฐิติพร แสนมงคล
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
17/10/2562
23
71201-4
621000701
9/10/2562
นายกิตตินันท์ รุ่งเรือง
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ
9/10/2562
24
71201-4
621000740
26/9/2562
นางอรทัย นาหมู่
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
26/9/2562
25
71201-4
621000772
26/9/2562
นายธีรภัทร แซ่ฉั่ว
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
26/9/2562
26
71201-4
621000754
23/9/2562
นายพัชฏ์ เลิศวิริยะสกุลชัย
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
23/9/2562
27
71201-4
621000761
23/9/2562
นางสาวสายพิน วัฒนา
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
23/9/2562
28
71201-4
621000763
13/9/2562
นายณัฐพงศ์ สุทธวงค์
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
13/9/2562
29
71201-4
621000765
12/9/2562
นางคนึงนิจ ลาภเจริญวงค์
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
12/9/2562
30
71201-4
621000766
12/9/2562
นายอนุชา ปริตา
อนุญาตก่อสร้างบ้าน
แล้วเสร็จ
12/9/2562
* รหัสจนท.
71201-1 : สำนักปลัดอบต.
71201-2 : สำนักปลัดอบต.-งานธุรการ
71201-3 : สำนักปลัดอบต.-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
71201-4 : สำนักปลัดอบต.-งานพัฒนาชุมชน
71204 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71202 : กองคลัง
71203 : กองช่าง

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย