รายงานติดตามสถานะการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
    

รายงานแสดง 30 ลำดับผู้มาขอรับบริการล่าสุด


ลำดับ
*รหัสจนท.
เลขรับที่
วันที่เริ่มรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ
1
71201-1
620700662
6/2/2562
นายดวงจันทร์ สลีสองสม
ต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
2
71201-1
620700661
4/2/2562
นางสุภาภรณื สุขใหญ่
ต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
3
71201-1
620700690
28/12/2561
นายณรงค์ ปวงกันคำ
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
4
71201-1
620700689
19/12/2561
นางเปรมจิต สุริยะคำ
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
5
71201-1
620700688
14/12/2561
นางสาวพรพิมล อุ่นชาติ
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
6
71201-1
620700684
3/12/2561
นายสราวุธ เขื่อนเพชร
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
7
71201-1
620700687
3/12/2561
นายแสงสิทธิ์ ปินตาสาร
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
8
71201-1
611000659
17/10/2561
นางสาวมัลลิกา ใจมะวงค์
ขอข้อมูลข่าวสาร
แล้วเสร็จ
17/10/2561
9
71201-1
611000660
17/10/2561
ชนากานต์ สุระริน
ขอข้อมูลข่าวสาร
แล้วเสร็จ
17/10/2561
10
71201-3
611000658
16/10/2561
นายดวงจันทร์ สลีสองสม
อากรฆ่าสัตว์
แล้วเสร็จ
16/10/2561
11
71201-1
611000656
24/9/2561
นางสุพรรณ์ ปากหวาน
ต่อใบอนุญาตร้านตัดเย็บ
แล้วเสร็จ
24/9/2561
12
71201-1
620700683
24/9/2561
นางสุพรรณ์ ปากหวาน
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
13
71201-1
620700669
31/8/2561
นายธวัชชัย กันทา
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
14
71201-1
611000657
14/8/2561
นางปทิตตา อุ่นเรือน
ร้องเรียนความเดือดร้อนจากสารเคมี
แล้วเสร็จ
14/8/2561
15
71201-1
620700685
7/8/2561
นายแสงสิทธิ์ ปินตาสาร
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
16
71201-1
620700686
7/8/2561
นายแสงสิทธิ์ ปินตาสาร
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
17
71201-1
620700667
31/7/2561
นางอรณัญช์ เชียงแรง
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
18
71201-1
620700668
31/7/2561
นายอภิชาติ แสนมงคล
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
19
71201-1
620700670
24/7/2561
นายแสวง วารฤทธิ์
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
20
71201-1
620700675
19/7/2561
นางสุมาลี ปัญญาอมรวัฒน์
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
21
71201-1
620700682
19/7/2561
นางฤทธิ์ มุงเมือง
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
22
71201-1
620700671
18/7/2561
นางสุดารัตน์ ถวิลวิศาล
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
23
71201-1
620700677
18/7/2561
นายสมหมาย ถวิลวิศาล
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
24
71201-1
611000001
17/7/2561
นางสุณีย์ ระวังการ
ต่อใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วเสร็จ
17/7/2561
25
71201-1
620700672
17/7/2561
นางสุณีย์ ระวังการ
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
26
71201-1
620700673
17/7/2561
นางไหล กุสาวดี
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
27
71201-1
620700674
17/7/2561
นางณัฐกฤตา อยู่สุข
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
28
71201-1
620700676
16/7/2561
นางสาวแสงนภา ต๊ะดุก
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
29
71201-1
620700678
16/7/2561
นางปริญญารัตน์ ประมูลวงค์
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
30
71201-1
620700679
16/7/2561
นายจิ๋น ชำนาญยา
ต่อใบอนุญติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
* รหัสจนท.
71201-1 : สำนักปลัดอบต.
71201-2 : สำนักปลัดอบต.-งานธุรการ
71201-3 : สำนักปลัดอบต.-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
71201-4 : สำนักปลัดอบต.-งานพัฒนาชุมชน
71204 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71202 : กองคลัง
71203 : กองช่าง

         

© 2016 Best resolution 1024 * 786 or higher
ระบบงานคู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย