องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

1.กฏหมายจัดตั้ง  พระราชบัญสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗

      -https://www.khuanpang.go.th/prb.pdf  

2.กฏหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

      - https://drive.google.com/file/d/0B_chJTaNUH8BUWFxMlJabXlFU2s/view

3.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562

       http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20190628100522.pdf

4.พรบ.การกระจายอำนาจ

      -https://drive.google.com/file/d/0B_chJTaNUH8BQkwyVWoxMklJZzg/view

5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

       http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20170928163133.PDF

6.ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

         http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00151183.PDF

7.พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

         http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20170928162410.pdf

8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

         http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20170928162845.PDF

9. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

          http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20190423093504.PDF

10.พระราชบัญญัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

          http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20170928162507.pdf

11. พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

          http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20190628100755.pdf

12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

         http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20191127093709.PDF

13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถน พ.ศ. 2559

       http://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Downhttp://www.tbl.go.th/2560/Wwwfiles/TBLFiles/Download/20170928162945.PDFload/20170928162945.PDF

14. พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

http://www.pasanglocal.go.th/athf/law/20190604153515.pdf

15.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542  (ฉบับที่ 2)

https://www.chainatlocal.go.th/dnm_file/project/10675553_side1.PDF

16.ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ.2554

http://www.lp-pao.go.th/Council/images/meeting2547.pdf

17.ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

http://www.dla.go.th/work/refer2/reference1.pdf

18.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2561

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/323/T_0001.PDF

19.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2018/10/1674_1.pdf