องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 

คำแถลงนโยบายของนายชำนาญ  ช่างปัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

วันจันทร์ที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

**********************************

เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

                   ผม...นายชำนาญ  ช่างปัด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๕๘/๕  ได้กำหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ขึ้นในวันนี้แล้ว    

ดังนั้น  เพื่อให้การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลดังกล่าว     และเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด     

 ผม...นายชำนาญ  ช่างปัด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  จึงได้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกกทุกคนที่มาประชุม  ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และขอรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  และเป็นนโยบายที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และดำเนินการตามนโยบายประเทศ  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัด  อำเภอ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยนโยบายที่ผมขอแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  มีดังต่อไปนี้

๑.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

๑.๒  การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๑.๓  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๑.๔  การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ

๑.๕  ดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น  ถนน  สะพาน

๑.๖  ดำเนินการสาธารณูปการ

๑.๗  ดำเนินการการควบคุมอาคาร การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๑.๘  ดำเนินการด้านการผังเมือง

๒.  นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๒.๒  การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อต่างๆ การเฝ้าระวังโรค  ป้องกัน ควบคุมและการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๓  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๒.๔  ส่งเสริมการศึกษา การจัดการศึกษา การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์

เป็นศูนย์เดียว

๒.๕  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                                                                           

๒.๖  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๒.๗  การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน

๒.๘  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๒.๙  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๒.๑๐  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๒.๑๑  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๒.๑๒  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

๒.๑๓  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

๓.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๒  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓.๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๕  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

๔.  นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๔.๒  การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๔.๓  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๔.๔  การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

            ๔.๕  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

๔.๖  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

๔.๗  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔.๘  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๑  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

            ๕.๓ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๖.  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ๖.๑  ส่งเสริมศาสนา ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา

๖.๒  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๗. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

            ๗.๑  ส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของแต่ละบุคคล

            ๗.๒ จัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

            ๗.๓ จัดให้มีการศึกษาดูงาน อปท. หรือหน่วยงานอื่นที่ เป็นแบบอย่างที่ดีใน การบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

            ๗.๔ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น

            ๗.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน

            ๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๘.  นโยบายจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

ท่านประธานสภา  รองประธานสภา  เลขาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ที่เคารพ  ตามที่ผมได้แถลงนโยบายดังกล่าวมาข้างต้น  ผม  นายชำนาญ  ช่างปัด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่กล่าวไว้ให้สำเร็จลุล่วง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ  การสนับสนุนในการบริหารงาน  การพัฒนาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำ กรรมการหมู่บ้าน  อสม.  อปพร. หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ประชาชน  รองนายก อบต.  เลขานุการนายก อบต.  เจ้าหน้าที่ อบต.ริมกกทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกกทุกท่าน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลริมกกให้มีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  ยั่งยืนต่อไป

**********************************************