นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 181ip
เดือนนี้ 2000ip
ปีนี้ 60328ip
ทั้งหมด 462614ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.219)
วันนี้ เวลา 04.05.04 น.
 1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1.  วิสัยทัศน์

  “ขจัดปัญหาความยากจน การคมนาคมสะดวก สังคมสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

   

  2.  พันธกิจ

                เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลริมกก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลริมกกในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

 2. บำรุงรักษาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำ
 3. บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  น้ำประปา
 4. บำรุงรักษาและพัฒนา อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับใช้งานภายในชุมชน
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก
 6. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
 7. ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 8. ส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 9. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 10. ส่งเสริมด้านการศาสนา
 11. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 12. ส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันในกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
 13. สนับสนุนและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 14. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยให้ประชาชน
 15. ด้านส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสุขอนามัยให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 16. ด้านส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
 17. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน ความเข็มแข็งของชุมชน
 18. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ห่างไกลยาเสพติด
 19. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
 20. สร้างความมั่นคงในพื้นที่ จัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
 21. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
 22. บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 23. สนับสนุนชุมชนให้มีการคัดแยกขยะในพื้นที่
 24. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. ขุดลอกคู คลอง ลำเหมือง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
 26. พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานขนาดเล็ก ขนาดกลาง
 27. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 28. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานรัฐ
 29. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ราชการ บ้านพัก ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นของทางราชการ
 30. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 31. บริหารจัดการระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
 32.  

  3.ยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายตัวทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN          

  แนวทางการพัฒนา

 33. แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
 34. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง  บำรุงรักษา  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  น้ำประปา
 35. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง                    ต่อเติม บำรุงรักษา อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
 36.  

  ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  แนวทางการพัฒนา

 37. แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาแก่เด็กเล็ก
 38. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร                             ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และตระหนักต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
 39. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก และการติดตามประเมินสุขภาพเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 40. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกกให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก
 41. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ                      อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 42. แนวทางการพัฒนาที่ 6   แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยี
 43. ยุทธศาสตร์ที่  3 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  แนวทางการพัฒนา

 44. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
 45. แนวทางการพัฒนาที่ 2  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา
 46. แนวทางการพัฒนาที่ 3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 47.  

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

  แนวทางการพัฒนา

 48. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชน
 49. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
 50. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริม สนับสนุน  สุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
 51. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 52. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
 53. แนวทางการพัฒนาที่ 6   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน
 54. แนวทางการพัฒนาที่ 7    แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 55. แนวทางการพัฒนาที่ 8    แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่                  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 56.  

  ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

  แนวทางการพัฒนา

 57. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
 58. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 59. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
 60. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 61. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฟื้นฟูสภาพ คู คลอง ลำเหมือง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
 62. แนวทางการพัฒนาที่ 6  แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 63.  

   

   

   

   

   

  ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  แนวทางการพัฒนา

 64. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่กฎหมายเบื้องต้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 65. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานรัฐ
 66. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ราชการ บ้านพัก ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นของราชการ
 67. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 68. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
 69.  

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 70. “วิสัยทัศน์                                                                                                                                                        " ขจัดปัญหาความยากจน การคมนาคมสะดวก สังคมสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
 71.  
 72.   ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายตัวทางการขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN          

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง  บำรุงรักษา  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  น้ำประปา
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง                    ต่อเติม บำรุงรักษา อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาแก่เด็กเล็ก
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร                             ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และตระหนักต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก และการติดตามประเมินสุขภาพเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 4. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกกให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก
 5. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ                      อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 6. แนวทางการพัฒนาที่ 6   แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่  3 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชน
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริม สนับสนุน  สุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
 4. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 5. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
 6. แนวทางการพัฒนาที่ 6   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน
 7. แนวทางการพัฒนาที่ 7    แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 8. แนวทางการพัฒนาที่ 8    แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่                  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
 4. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฟื้นฟูสภาพ คู คลอง ลำเหมือง ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
 6. แนวทางการพัฒนาที่ 6  แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่กฎหมายเบื้องต้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2   แนวทางการพัฒนาการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานรัฐ
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3   แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ราชการ บ้านพัก ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นของราชการ
 4. แนวทางการพัฒนาที่ 4    แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 5. แนวทางการพัฒนาที่ 5   แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการบริหารงานภายในองค์กรและการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ