องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 

        เลขที่  714 หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง  ตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

          หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 053- 160785-6 ,  053-674418   

   โทรสาร  053-160785  ต่อ 18

www.rimkok.go.th     

E-mail address : rimkok@hotmail.com

 ผ่าน  Facebook    :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533981129

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

053-160786 ต่อ  12

สำนักปลัด อบต.

053-160786  ต่อ  10

กองคลัง

053-160786  ต่อ  21

กองช่าง

053-160786  ต่อ  24

กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

053-160786  ต่อ  14