นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 177ip
เดือนนี้ 1996ip
ปีนี้ 60324ip
ทั้งหมด 462610ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.44)
วันนี้ เวลา 03.54.00 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
2.) การรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.) การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย
4.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5.) การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
6.) การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7.) การรับชำระภาษีป้าย
8.) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9.) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณียกเลิกกิจการ
10.) การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีเปลี่ยนแปลง
11.) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีใหม่
12.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
13.) การขออนุญาตก่อสร้าง
14.) การแจ้งถมดิน
15.) การแจ้งขุดดิน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า