องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
2.) คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.) ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
4.) คู่มือบริการประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5.) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
6.) การรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7.) การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย
8.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
9.) การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
10.) การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11.) การรับชำระภาษีป้าย
12.) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13.) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณียกเลิกกิจการ
14.) การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีเปลี่ยนแปลง
15.) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีใหม่
16.) การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
17.) การขออนุญาตก่อสร้าง
18.) การแจ้งถมดิน
19.) การแจ้งขุดดิน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า