องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
3.) ประกาศแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 และงบต่าง ๆ
4.) แก้ไขรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 และงบต่าง ๆ
5.) รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
6.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 และงบต่าง ๆ
7.) การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
8.) การจัดแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
9.) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563
11.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และงบต่าง ๆ
12.) รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
13.) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เเดือน
14.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
15.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 และงบต่าง ๆ
16.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17.) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำ
18.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน (ตค 60 - มีค 61) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
21.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
22.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
23.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560
24.) รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
25.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559
26.) งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
27.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
28.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า