องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการนำประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.) การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการฯ ประจำปี 2566
3.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปี 2566
4.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปี 2566
5.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปี 2566
6.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ ประจำปี 2566
7.) การแบ่งงานตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566
8.) สรุปผลการพัฒนาบุคลากรปี 2565
9.) การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565
10.) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566
11.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 3
12.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
13.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
14.) คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
15.) คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในองค์การบริหาร
16.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2
17.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1
18.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
19.) แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
20.) ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ส่วนราชการ
21.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
22.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
23.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า