นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 162ip
เดือนนี้ 1981ip
ปีนี้ 60309ip
ทั้งหมด 462595ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.44)
วันนี้ เวลา 03.33.02 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
2.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
3.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
6.) ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
7.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
8.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
9.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2560
10.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
11.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
12.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
13.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า